اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اخبار نشریه
پذیرش گزارش موردی اخلاق بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/28 | 
 مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران گزارش موردی اخلاق بالینی را برای چاپ در مجله می پذیرد.
می توانید موارد اخلاق بابینی که ارزش آموزشی دارد و یا به لحاظ اخلاقی ویژگی منحصر به فردی دارد را در ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه تنظیم و در سایت مجله ارسال نمایید.  
برای اطلاع بیشتر به صفحه راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.29.fa
برگشت به اصل مطلب