این ماژول به دلایل امنیتی از دسترس عموم خارج شده است و در بخش های گزارش گیری استفاده می شود.