اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اخبار نشریه
رویکرد جدید مجله در بخش تاریخ پزشکی رویکرد جدید مجله در بخش تاریخ پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/23 | 
بخش تاریخ مجله بنا دارد از این پس مقالاتی را بپذیرد که:
۱- روش نگارش مقالات تاریخی ، مبتنی بر الگوهای تاریخ تحلیلی و انتقادی غیر خطی و غیر گاهشمارانه باشد و از این رو از مدل های تاریخ نگاری غیر خطی همچون مکتب آنال، تاریخ تکه تکه، نقد رویکرد ویکی و …. بهره جسته باشد.
۲- تمرکز مجله بر مقالات تاریخ معاصر از دارالفنون به بعد است. آنچه در تاریخ پیشتر پژوهش می شود به شرطی با رویکرد جدید مجله سازوار است که به پرسشهای اینجایی- اکنونی پاسخ دهد.
۳- گزارش مجلات و روزنامه های قدیمی با انواع رویکردهای تحلیل گفتمان که منجر به ایده های نو شود، پس از داوری ،در مجله پذیرش خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.42.fa
برگشت به اصل مطلب