راهنمای نویسندگان

 نویسندگان محترم لازم است مقالات خود را از طریق آدرس اختصاصی مجله http://ijme.tums.ac.ir  ارسال نمایند.

مقالاتی که در حوزه مجله نباشد یا به فرمت مورد نظر مجله تنظیم نشده باشد، قابل بررسی نخواهند بود.

  انواع مقالات
مقالات ارسالی به مجله به هفت نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:
  مقاله پژوهشی (original article)
این نوع مقاله مشتمل بر مقالات پژوهشی تجربی و مقالات پژوهشی نظری است. مقالات پژوهشی تجربی شامل مطالعات کمی یا کیفی لازم است به شکل ساختارمند (زمینه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری) تنظیم شوند. مقالات تحلیل نظری شامل نقد اخلاقی همه جانبه یک سیاست، یک رویه یا یک قانون؛ و یا ارائه راهکار یا پیشنهاد برای رفع یک چالش شناخته شده اخلاقی در حوزه خدمات سلامت است که در ساختار بیان مسئله، بحث و جمع بندی ارائه می شود. (۴۰۰۰-۳۰۰۰ کلمه )
  مقاله مروری (review article)  
برای مرور جامع منابع در یک موضوع خاص یا در پاسخ به یک مسئله خاص است. مقالات مرور نظام مند لازم است در ساختار مطالعات پژوهشی تجربی (زمینه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری) تنظیم شوند.  (۵۰۰۰-۳۰۰۰ کلمه)
انتقال تجربه
 
یک گزارش کوتاه از یک تجربه پیاده سازی اصول اخلاقی و تعهد حرفه ای در بالین یا آموزش اخلاق پزشکی است که به جهت ابتکار، ارزش انتقال تجربه به خوانندگان و مدرسان اخلاق پزشکی را دارد ولی به جهت اینکه طبق مداخلات پژوهشی اثربخشی آن بررسی نشده است امکان گزارش به عنوان مقاله پژوهشی را ندارد. این مقالات در ساختار مقدمه، تجربه، ارزیابی و نتیجه گیری ارائه می شود. (
۲۵۰۰-۱۰۰۰ کلمه)
  گزارش موردی (case report)  
به منظور معرفی مورد  اخلاقی آموزنده که به صورت توصیف مورد بالینی به همراه تحلیل اخلاقی آن ارائه می شود. (۲۵۰۰-۱۰۰۰ کلمه)
دیدگاه (commentary)  
جهت طرح و بحث و اظهار نظر درباره یا یک مسئله اخلاقی حوزه سلامت است. (۲۰۰۰-۱۰۰۰ کلمه).
نامه به سردبیر (letter to editor)  
در ارائه نظر نویسنده یا نویسندگان بر مطالب منتشر شده پیشین ی است. (۱۵۰۰-۵۰۰ کلمه)

مرور کتاب
مرور محتوا به شکل توصیف محتوای یک کتاب جدید با یا بدون نقد نویسنده بر آن است.  (
۱۵۰۰-۵۰۰ کلمه)


 
ارسال مقالات 


از نویسندگان محترم درخواست می‌شود مقالات خود را صرفاً  از طریق آدرس http://ijme.tums.ac.ir  ارسال نمایند.
* همه‌ی مکاتبات شامل تصمیم ‌گیری‌های سردبیر و درخواست تجدید نظر و بازبینی از طریق این سیستم صورت می‌گیرد.

* مقالات باید در محیط نرم افزاری Word و با فونت Arial اندازه ۱۲ و با فاصله خطوط ۲ (double space) تایپ شده باشد.
* لازم است فایل مقالات که به صورت Word در سایت بارگزاری می شوند شماره خطوط داشته باشند که برای این کار از طریق منوی Layout ===> Line numbers ، کلیه خطوط شماره گذاری می شوند.
* در متن مقاله از کلمات انگلیسی یا لاتین استفاده نشود و لغاتی که لازم است برای درک مفهوم، معادل انگلیسی آنها ذکر شود، معادل مربوطه در پاورقی آورده شود. تمام اعداد باید به فارسی و شیوه فارسی نویسی اعداد آورده شوند.

 

  صفحه‌ی عنوان

صفحه‌ی عنوان باید حاوی عنوان مقاله (از به ‌کار بردن اختصارات در عنوان مقاله خودداری شود).
نام کامل نویسندگان همراه با ذکر آخرین درجه (مدارج) دانشگاهی، وابستگی سازمانی (نام سازمان، موسسه، شهر و کشوری که نویسنده در آن مشغول به کار است) هر یک از نویسندگان و آدرس نویسنده طرف مکاتبه (شامل نام، آدرس پستی، تلفن، فاکس، پست الکترونیک نویسنده‌ای که مکاتبات مرتبط با مقاله با وی صورت می‌گیرد) باشد
.

 

  چکیده

  چکیده‌ی مقاله باید حاوی جزییات ایده یا فرضیه و مهم‌ترین شواهد تأیید کننده‌ی آن باشد. نویسنده باید با دقت فراوان یک خلاصه‌ از بحث اصلی مقاله محتوی اطلاعات مفید تنظیم نماید. حداکثر تعداد کلمات مجاز در چکیده ۲۵۰ عدد می‌باشد. مرور کتاب و گزارش موردی نیاز به چکیده ندارد.

    کلمات کلیدی

  باید سه تا پنج کلمه‌ی کلیدی حتی الامکان بر اساس MeSH ( سر عنوان های موضوعی پزشکی) و در انتهای چکیده‌ی مقاله (فارسی و انگلیسی) آورده شوند.
 

  متن مقاله

متن مقالات لازم است ساختارمند شامل اجزاء زیر نوشته شود:

  1. مقاله پژوهشی تجربی : زمینه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری(۴۰۰۰-۳۰۰۰ کلمه )
  2. مقاله پژوهشی نظری :بیان مسئله، بحث و جمع بندی. (۴۰۰۰-۳۰۰۰ کلمه )
  3. مقاله مرور نظام مند: زمینه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری.
  4. مقاله مروری: مقدمه، بحث، نتیجه گیری. (۵۰۰۰-۳۰۰۰ کلمه)
  5. دیدگاه: مقدمه، بحث، نتیجه گیری. (۲۰۰۰-۱۰۰۰ کلمه)
  6. انتقال تجربه: مقدمه، تجربه، ارزیابی و پیشنهاد ات. (۲۵۰۰-۱۰۰۰ کلمه)
  7. گزارش موردی  : توصیف مورد، تحلیل اخلاقی. (۲۵۰۰-۱۰۰۰ کلمه)

مواد و روش‌ها 

در بخش مواد و روش‌ها باید ابزار جمع‌آوری اطلاعات ذکر شود.
در صورتی که مقاله‌ دارای پرسشنامه یا ابزار است، ضمیمه کردن آن الزامی است.
پرشسنامه صرفا برای داوری استفاده میشود و بدون اجازه نویسندگان منتشر نخواهد شد.
در مورد پرسشنامه‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی است.
هم‌چنین باید همه‌ی قسمت‌ها (انتخاب نمونه، نوع مطالعه، روش اجرا، ملاحظات اخلاقی، شیوه‌ی تجزیه و تحلیل آماری) به آن حد تفصیلی نوشته شود تا دیگران بتوانند عین پژوهش را دوباره تکرار کنند
.
در مورد مقالات پژوهشی که مطالعه ای بر روی نمونه انسانی را گزارش میکنند لازم است تایید کمیته اخلاق در پژوهش به شکل ذکر نام کمیته تایید کننده و شماره تاییدیه پروپوزال در کمیته مذکور در بخش روش اجرای مطالعه ذکر شود.

 
بحث

  نتایج درج شده در جدول‌ها جز در مورد مطالب بسیار مهم، نباید در متن تکرار شود.
در قسمت بحث، علاوه بر تفسیر و کاربست نتایج لازم است به محدودیتهای مطالعه نیز پرداخته شود.

پیام های کلیدی

برای مقاله خود بین 3 تا 5 پیام کلیدی بنویسید. هر پیام با بولت و در یک جمله باید نوشته شود. در این بخش ذکر کنید اهمیت مقاله در چیست؟ چه چیزی به دانش موجود اضافه می کند؟ و چه کاربست عملی می تواند داشته باشد


 تشکر و قدردانی

 در این بخش نویسنده می‌تواند از تامین‌ کنندگان نیازهای مالی و امکانات کار و یا افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک نموده‌اند با ذکر نوع مشارکت و همکاری ایشان تشکر نماید.

 
 
تعارض منافع

نویسندگان بایستی هر نوع منافع مالی و غیر مالی دخیل در ارائه مقاله و یا انجام پژوهش را قید نمایند.


 منابع

تنها باید منابع مرتبط ذکر گردند. مسؤولیت صحت منابع بر عهده‌ی نویسنده می‌باشد. منابع در متن باید به ترتیب با شماره‌گذاری داخل پرانتز مشخص شوند. رفرنس دهی در متن مقاله منطبق با فرمت ونکور با شماره گذاری به ترتیب ارجاع، داخل پرانتز با اعداد فارسی و قبل از نقطه گذاری انجام شود. در چکیده و نتیجه گیری نباید ارجاع دهی انجام شود.
 برای مطالعه دقیقتر و رفع اشکالات رفرنس دهی به این لینک مراجعه کنید.
 لازم است که تمام منابع به زبان انگلیسی باشد (در صورتی که مقالات فارسی ارجاع داده شده آدرس انگلیسی هم دارند و یا کتاب های مورد استفاده ترجمه شده هستند، آدرس انگلیسی آنها قید شود.)
  - ارجاع دهی به کتب باید حاوی نام نویسندگان و حرف اول نام کوچک آن‌ها، عنوان فصل، عنوان کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل انتشار کتاب، سال انتشار و شماره‌ی صفحه باشد.
  - برای منابع اینترنتی لازم‌ است نام نویسنده، عنوان، آدرس سایت، تاریخ انتشار (در صورت مشخص بودن) و تاریخ دسترسی به سایت ذکر گردد. در صورتی که نام نویسنده مشخص نمی باشد باید در ابتدای آدرس آن منبع واژه بدون نام (Anonymous) ذکر گردد.
  - اگر رفرانسی کمتر از ۶ نویسنده دارد نام همه افراد و اگر بیش از ۶ نویسنده دارد فقط نام ۳ نفر ذکر شده و به جای بقیه از عبارت et al. استفاده شود.
  - اگر اصل مقاله یا کتابی به زبان فارسی است و خلاصه انگلیسی هم دارد عنوان مقاله در قسمت رفرانس ها باید دقیقا عنوان خلاصه انگلیسی باشد اما در انتها با ذکر [in Persian] مشخص شود که اصل مقاله به فارسی است.
  - اگر اصل مقاله یا کتابی فارسی است و خلاصه انگلیسی هم ندارد عنوان مقاله یا کتاب باید به پینگلیش و در داخل براکت ذکر شده و در انتها با ذکر [in Persian] مشخص شود که اصل مقاله به فارسی است.
  برای آشنایی بیش‌تر با نحوه‌ی رفرانس دهی، نویسندگان محترم می‌توانند به آخرین مقالات چاپ شده در  مجله مراجعه نمایند. در زیر به مثال‌هایی از نحوه‌ی ارجاع دهی به زبان انگلیسی اشاره شده است:
 نمونه ارجاعات

 

مقاله کمتر از 6 نویسنده Haltaufderheide J, Nadolny S, Vollmann J, Schildmann J. Framework for evaluation research on clinical ethical case interventions: the role of ethics consultants. Journal of Medical Ethics. 2022 Jun 1;48(6):401-6.
بیش از 6 نویسنده Kow CS, Teo YH, Teo YN, Chua KZ, Quah EL, Kamal NH, et al. A systematic scoping review of ethical issues in mentoring in medical schools. BMC medical education. 2020 Dec;20(1):1-10.
فارسی abatabai SM. Some of medical ethics criteria from Mohammad ibne Zakaria Razi’s perspective. Iran J Med Ethics Hist Med 2007;1(2): 62-5. [in Persian]
انگلیسی Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Bio- medical Ethics. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2001.
کتاب دایره المعارف Miller D. Justice. in: Zalta EN. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition). available from: https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/justice
فارسی Larijani B. [Pezeshk va MolahezateAkhlaghi]. Tehran: Baraye Farda; 2003, Vol 1. [in Persian]
ترجمه کتاب Harigie O, Saunders C, Dixson D. Social Skills in Interpersonal Communication, 3rd ed. Translated by Firoozbakht M, Beigie KH. Tehran: Roshed; 2007. [in Persian]
 چکیده نامه یا مجموعه مقالات همایش ها Marinescu G. Bioethics and Empowerment in health management. InWorld Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7-12, 2009, Munich, Germany 2009 (pp. 192-195). Springer, Berlin, Heidelberg.
منابع الکترونیک با نام نویسنده
Hardiman M, Edwards T. Clarifying the confusion about HIPAA-compliant texting. [cited 2020 December]. available from:
منابع الکترونیک بی نام (مستندات سازمان)
The Privacy Commissioner of Canada. The personal information protection and electronic documents act (PIPEDA) [cited 2020 December]. available from: 
پایان نامه Madani M. Ethical dilemmas in medicine. [master Thesis]. Tehran University Faculty of Theology and Islamic Sciences, Islamic Philosophy and Theology, 2010. [Persian]. available from: https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/1292548

  
-
اشکال و جداول
اشکال و جداول باید با اندازه فونت تعارض منافع باشد.
در انتهای بخش مربوط به اشکال و جداول این جمله اضافه شود: «جداول و اشکال در محل مربوطه در مقاله درج شوند.»

نویسندگان مجازند فرضیات یا ایده‌های خود را توسط نمودار، جدول یا شکل نشان دهند. جداول در word طراحی میشود. . عکس‌ها باید به فرمت ‌jpeg باشند. کلیه نمودارها،  اشکال و جداول باید در انتهای مقاله آورده شوند. و جای آنها در مقاله با درج عنوان نمودار یا جدول مشخص باشد. استفاده از متن یا شکل و جدول چاپ شده و متعلق به دیگران، نیازمند کسب اجازه‌ی کتبی نویسنده و ناشر آن است. اطلاعات مندرج در نمودارها و جداول و اشکال نباید در متن مجددا ذکر شود. 

  نامه درخواست بررسی مقاله برای چاپ در مجله و تعهد رعایت حقوق مالکیت فکری ( Cover letter )

 نویسندگان می‌بایست  نامه درخواست چاپ مقاله در مجله و تعهد رعایت حقوق مالکیت فکری  cover letter  را تکمیل و به همراه درخواست خود ارسال نمایند. این نامه می باید توسط کلیه نویسندگان مطالعه شده و پس از موافقت، توسط آنها امضا شود.

اصلاح مقاله پس از داوری

 نویسندگان محترم لازم است پس از دریافت نظرات داوران، سه فایل را تهیه و بارگذاری کنند.
 ۱) نامه ای با فرمت فایل ورد، که در آن به تک تک نظرات هر یک از داوران پاسخ دهند و هر اصلاحی که در مقاله انجام شده است را ذکر کنند.
۲) فایل مقاله اصلاح شده که تمام اصلاحات به صورت ترک چنج مشخص باشد. 
۳) یک نسخه بدون ترک چنج مقاله اصلاح شده
بدیهی است در غیر اینصورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت .

غلط گیری

  به منظور رفع هر گونه ایرادی قبل از چاپ و انتشار، یک نسخه کامپیوتری از مقاله نهایی به نویسنده طرف مکاتبه ارسال می شود. اشکالات مقاله بایستی به صورت وارد کردن کامنت بر متن پی دی اف مقاله با مشخص کردن محل مورد نظر اعمال هر کامنت ذکر شود. در این مرحله امکان تغییر جای قرار گیری نویسندگان مقاله بدون مکاتبه رسمی به ویراستار در مورد دلیل آن وجود ندارد. حتما وابستگی سازمانی نویسندگان را هم در این مرحله به دقت بررسی کنید. 
مقالات پذیرفته شده پس از غلط گیری سریعاً به‌صورت الکترونیک منتشر می‌شوند. نویسنده‌ی مسؤول لازم است فرم موافقتنامه‌ی حق چاپ و کپی رایت را قبل از انتشار مقاله امضا نماید.
لازم به ذکر است که پس از انتشار کلیه مدارک و نسخ مقالات به مدت ۶ ماه نگهداری و سپس معدوم می گردد.


 


دفعات مشاهده: 28580 بار   |   دفعات چاپ: 1225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اخلاق و تاریخ پزشکی ایران می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb