دوره 7، شماره 6 - ( اسفند ماه 1393 )                   جلد 7 شماره 6 صفحات 88-79 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو هیأت علمی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم ، azamporama@gmail.com
2- عضو هیأت علمی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
3- ، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
چکیده:   (10397 مشاهده)
ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری منجر به افزایش کیفیت مراقبت از بیمار و رضایت شغلی بین پرستاران می‌شود. با توجه به این‌که ارتقا ارزش‌های حرفه‌ای یک جنبه‌ی مهم در آموزش پرستاری است؛ هدف از این مطالعه بررسی ارزش‌های حرفه‌ای دانشجویان نیم‌سال آخر کارشناسی دانشکده‌های پرستاری استان کرمان است. در این مطالعه‌ی توصیفی – مقطعی 152 نفر از دانشجویان نیم‌سال آخر کارشناسی پرستاری (93-92) پنج دانشکده‌ی پرستاری استان کرمان (کرمان، بم، جیرفت، زرند و رفسنجان) در مطالعه‌ شرکت کردند. با استفاده از پرسشنامه‌ای دو قسمتی ویژگی‌های دموگرافیک دانشجویان و دیدگاه آن‌ها نسبت به ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری توسط مقیاس بازنگری شده‌ی ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری در پنج بعد (مراقبت، ‌عمل‌گرایی، حرفه‌ای شدن، اعتماد و عدالت) جمع‌آوری شد. پایایی اندازه‌گیری شده برای این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 است. اطلاعات با آزمون‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، استنباطی ناپارامتریک Mann-Withney U و ضریب همبستگیSpearman و در نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین پنج بعد ارزش حرفه‌ای، دانشجویان بیش‌ترین میانگین نمره (6/4±8/37) را به بعد مراقبت و پایین‌ترین میانگین نمره (92/1±68/12) را به بعد عدالت اختصاص داده بودند. بین سن و ارزش حرفه‌ای همبستگی منفی معنی‌دار وجود داشت (02/0-=r، 01/0=P). آزمون Mann-Withney U نشان‌دهنده‌ی ارتباط معنی‌داری بین جنسیت و ابعاد عمل‌گرایی، اعتماد، حرفه‌ای شدن و عدالت (05/0>P) و هم‌چنین، بین میانگین کل نمره‌ی ارزش حرفه‎ای و شهر محل تحصیل بود (003/0 P=). اولویت‌بندی ابعاد ارزش حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان به‌ترتیب شامل بعد مراقبت، اعتماد، عمل‌گرایی، حرفه‌ای شدن و عدالت بود؛ اما دانشجویان در آستانه‌ی فارغ‌التحصیلی از اهمیت برخی از ابعاد آگاهی کافی نداشتند؛ بنابراین، نیاز است تدبیری به کار رود که دانشجویان با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مؤثر آموزشی در ارزش‌گذاری تمامی ابعاد توانمند شوند.
متن کامل [PDF 313 kb]   (4431 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اخلاق بالینی
دریافت: 1393/12/14 | پذیرش: 1393/12/14 | انتشار: 1393/12/14

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.