اخلاق و تاریخ پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر و مدیر مسئول:

 • باقر لاریجانی، استاد، پژوهشگاه غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دبیر مجله:

 • احسان شمسی گوشکی، استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار سردبیر:

 •  فرزانه زاهدی، محقق، پژوهشگاه غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیأت تحریریه:

 • کیارش آرامش، دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فریبا اصغری، دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سیدحسن امامی رضوی، استاد، گروه جراحی بیمارستان امام خمیی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • علیرضا باقری،  استادیار، انستیتوکانسر، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مجتبی پارسا، استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • علیرضا پارساپور، استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سید ضیاءالدین تابعی، استاد، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • محسن جوادی، استاد، گروه فلسفه و کلام سیاسی، دانشگاه قم
 • علی جعفریان، دانشیار، گروه جراحی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پونه سالاری، دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • امیر احمد شجاعی، استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • احسان شمسی گوشکی، استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سید محمود طباطبایی، استاد، بیمارستان روزبه، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سیدحسن عادلی، استاد، دانشگاه علوم پزشکی قم
 • حسین ملک افضلی، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • لیلا مونسان، پژوهشگر، مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فاطمه سادات نیری، استاد، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب