اخلاق و تاریخ پزشکی- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:


AcademicKeys, 

CiteFactor(Directory Indexing of International Research Journals),

Global Impact Factor (GIF),
Google Scholar,

Google Scholar Metrics,

InfoBase Index,
Iran Journal,
Islamic World Science Citation Center (ISC),

Magiran,

Open Academic Journals Index (OAJI),

Scientific Information Database (SID),

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2012 = 2.631),
Ulrich,

Universal Impact Factor,
WorldCat.

نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.114.16.fa
برگشت به اصل مطلب